مرکز رشد فناوریهای نوین سلامت سازمان جهاددانشگاهی خوزستان

تعداد بازدید:۴۸۰۵

 

نشانی: اهواز – دانشگاه شهید چمران – سازمان مرکزی – طبقه همکف – ص پ 13661355

تلفن: 33332668-061

نمابر: 33330407-061

پست الکترونیک: -

وب سایت: -