مطالب مرتبط با کلید واژه

تکنسین داروخانه


تکنسین داروخانه

تکنسین داروخانه

            ‌‌‌‌‌‌‌دوره تکنسین داروخانه: تکنسین داروخانه یا نسخه خوان یا نسخه پیچ فردی آموزش دیده است که عموماً" وظیفه نسخه خوانی و تحویل دارو به مراجعه کننده را دارد. به دکتر داروساز در ساخت دارو ها کمک می کند. تکنسین داروخانه ...